CeMat Real Estate S.A.
ul. Wólczyńska 133
01-919 Warszawa
woj. mazowieckie
NIP. 118-00-06-541
REGON 011569237
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000037149
Kapitał zakładowy Spółki 510.000,00 zł wpłacony w całości

Kontakt
tel.: +48 22 569 87 02, +48 22 835 18 40,

Statut Spółki

 
Sprawozdanie finansowe z opinią biegłego rewidenta oraz Sprawozdanie Zarządu


Sprawozdanie finansowe 2018
Sprawozdanie z badania CeMat Real Estate 2018
Sprawozdanie Zarządu CeMat Real Estate 2019