Komunikat z dn. 22.05.2019r.
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostało zamieszczone w MSiG nr 98/2019(5737) poz. 26240 z dn. 22.05.2019

Zarząd Centrum Naukowo-Produkcyjnego Materiałów Elektronicznych CeMat'70 S.A. z siedzibą w Warszawie (01-919), ul. Wólczyńska 133, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000067845 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 czerwca 2019 r., na godz. 11.00, w siedzibie Spółki, bud. 7 stołówka, z porządkiem obrad obejmującym:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018; sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
  3. przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2018,
  4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018,
  5. udzielenia absolutorium członkom Rady nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018,
  6. propozycja zmiany paragrafu 13 Statutu Spółki,
   - z dotychczasowej treści:
   "Do składania oświadczenia woli i reprezentowania Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie"
   - na nową treść:
   "W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu z prokurentem lub pełnomocnikiem"    
 8. Informacje o składzie Rady Nadzorczej po dokonanym wyborze członka Rady Nadzorczej przez pracowników CeMat'70 S.A.
 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

Zarząd CeMat'70 S.A.
Prezes
Jarosław Lipiński

Wiceprezes
Dariusz Biesiadecki

 
Komunikat z dn. 07.09.2017 r.
Zarząd CeMat'70 SA w nawiązaniu do pisma z dn.23.08.2017 r. w sprawie zapytania skierowanego do akcjonariuszy CeMat'70 SA czy chcą odsprzedać swoje akcje firmie CEMAT REAL ESTATE SA d. Topsil 01-919 Warszawa ul. Wólczyńska 133 informuje, że udzielenie odpowiedzi winno być na piśmie przez pocztę lub drogą elektroniczną na e-mail: sekretariat@cemat70.com.pl lub m.krucinska@cemat70.com w terminie do 30.09.2017 r.
Tel. kontaktowe: 22/5698741, 22/5698702.