Komunikat z dn. 16.05.2018r.
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostało zamieszczone w MSiG nr 94/2018(5282) poz. 20431 z dn. 16.05.2018

Zarząd Centrum Naukowo-Produkcyjnego Materiałów elektronicznych CeMat'70 S.A. z siedzibą w Warszawie (01-919) ul. Wólczyńska 133, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000067845 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 11 czerwca 2018 r., na godz. 11.00, w siedzibie Spółki, bud. 2 pok. 122, z porządkiem obrad obejmującym:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017; sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
  3. przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2017,
  4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017,
  5. udzielenia absolutorium członkom Rady nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017,
  6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 5 do § Statutu o następującej treści:
   „5. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej”,
  7. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
  8. wybór członka rady Nadzorczej.
 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

Prezes Zarządu CeMat ’70 S.A.
Doulan Abdelmottaleb

 
Komunikat z dn. 07.09.2017 r.
Zarząd CeMat'70 SA w nawiązaniu do pisma z dn.23.08.2017 r. w sprawie zapytania skierowanego do akcjonariuszy CeMat'70 SA czy chcą odsprzedać swoje akcje firmie CEMAT REAL ESTATE SA d. Topsil 01-919 Warszawa ul. Wólczyńska 133 informuje, że udzielenie odpowiedzi winno być na piśmie przez pocztę lub drogą elektroniczną na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 30.09.2017 r.
Tel. kontaktowe: 22/5698741, 22/5698702.