Komunikat z dn. 07.09.2017 r.
Zarząd CeMat'70 SA w nawiązaniu do pisma z dn.23.08.2017 r. w sprawie zapytania skierowanego do akcjonariuszy CeMat'70 SA czy chcą odsprzedać swoje akcje firmie CEMAT REAL ESTATE SA d. Topsil 01-919 Warszawa ul. Wólczyńska 133 informuje, że udzielenie odpowiedzi winno być na piśmie przez pocztę lub drogą elektroniczną na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 30.09.2017 r.
Tel. kontaktowe: 22/5698741, 22/5698702.
 
Komunikat z dn. 02.06.2017 r.
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostało zamieszczone w MSiG nr 105/2017 (5242) poz. 21061 cd.

Zarząd Centrum Naukowo-Produkcyjnego Materiałów elektronicznych CeMat'70 S.A. z siedzibą w Warszawie (01-919) ul. Wólczyńska 133, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000067845 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2017 r., na godz. 11.00, w siedzibie Spółki, bud. 2 pok. 122, z porządkiem obrad obejmującym:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016; sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,
  3. przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2016,
  4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,
  5. udzielenia absolutorium członkom Rady nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

Prezes Zarządu CeMat ’70 S.A.
Doulan Abdelmottaleb